Beneficiarios 2018

Elemento WYSIWYG

Año 2018

Resolución 01 de 25 de enero de 2018
Resolución 01 de 25 de enero de 2018 – (Anexo I)
Resolución 01 de 25 de enero de 2018 - (Anexos II, III y IV)
Resolución 02 de 8 de febrero de 2018
Resolución 02 de 08 de febrero de 2018 (Anexo I)
Resolución 03 de 22 de febrero de 2018
Resolución 04 de 8 de marzo de 2018
Resolución 04 de 8 de marzo de 2018 (Anexo I)
Resolución 04 de 8 de marzo de 2018 (Anexo II)
Resolución 05 de 22 de marzo de 2018
Resolución 05 de 22 de marzo de 2018 (Becas 2017 II Fase Empresas)
Resolución 05 de 22 de marzo de 2018 (Becas 2017 II Fase OOII)
Resolución 05 de 22 de marzo de 2018 (Anexo I)
Resolución 05 de 22 de marzo de 2018 (Anexo II)
Resolución 06 de 05 de abril de 2018
Resolución 07 de 19 de abril de 2018
Resolución 07 de 19 de abril de 2018 (Becas 2017 II Fase Empresas)
Resolución 07 de 19 de abril de 2018 (Anexo)
Resolución 08 de 10 de mayo de 2018
Resolución 08 de 10 de mayo de 2018 (Becas 2017 II Fase Empresas)
Resolución 09 de 24 de mayo de 2018
Resolución 09 de 24 de mayo de 2018 (Anexo I)
Resolución 10 de 12 de junio de 2018
Resolución 10 de 12 de junio de 2018 (Becas 2017 II Fase Empresas)
Resolución 10 de 12 de junio de 2018 (Anexos I, II y III)
Resolución 10 de 12 de junio de 2018 – (Anexo IV)
Resolución 11 de 27 de junio de 2018
Resolución 12 de 3 de julio de 2018
Resolución 13 de 11 de julio de 2018
Resolución 13 de 11 de julio de 2018 – Becas 2017 II Fase-Empresas